Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Zakúpením kurzu/kurzov a vypísaním vstupných údajov udeľujem spoločnosti B-Form, s.r.o., so sídlom Lotyšská 8, 821 06 Bratislava, IČO: 36 695 467, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:  43001/B súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na vzdelávacie a marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, email a číslo mobilného telefónu. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Udelený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať u spoločnosti: B-Form, s.r.o., so sídlom Lotyšská 8, 821 06 Bratislava. Vyhlasujem, že som si vedomý, že poskytnutie uvedených osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné a súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
Prevádzkovateľom je spoločnosť B-Form, s.r.o., so sídlom Lotyšská 8, 821 06 Bratislava, IČO: 36 695 467, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:  43001/B

2. Rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu, titul, meno, priezvisko, špecializácia, email, telefonický kontakt za účelom informovania o vzdelávacích podujatiach.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm . a ) a písm. c) nariadenia EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – súhlas dotknutej osoby.

3. Príjemca osobných údajov
Prevádzkovateľ zasiela údaje iba spoločnosti LEKÁR , a .s., so sídlom Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČ: 35 947 349, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3652/B za účelom poskytnutia kreditov absolventom kurzov.

4. Doba spracúvania údajov:
Údaje sú spracúvané na dobu trvania súhlasu na spracovanie osobnostných údajov. Dotknutá osoba má právo súhlas
kedykoľvek odvolať. Poskytnutie údajov nie je ani zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nie je povinná údaje poskytnúť; neposkytnutím údajov nie je spojený žiadny následok.

5. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba:

  • má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • má práva na opravu osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • o práve na vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, dotknutá osoba odvolala súhlas,
  • má práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • má právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom
  • má právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
  • má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
Scroll to Top